สวทน.ชูแผนบูรณาการฯปี62ต้องดึงเอกชนลงทุน

สวทน. แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทย์ ฯ ปีงบฯ 2562 ชู Spearhead แผนงานใหญ่ด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องมีเอกชนร่วมลงทุน ดร.ญาดา  มุกดาพิทักษ์   รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)   เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสวทน.ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน (กพร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ชี้แจงหน่วยงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยและบริการ หน่วยงานให้ทุน ถึงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ซึ่งเป็นแผนที่มีตัวชี้วัดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 

โดยเป้าหมายของแผนบูรณาการดังกล่าวประกอบด้วย 1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างชุมชน และความมั่นคงความเข้มแข็งด้านสังคม 3) แผนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประทเศและขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และ 4) การสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบนิเวศ และเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง  ซึ่ง สวทน. เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ เป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 4  

ส่วนของเป้าหมายที่ 1 เป็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดเป้าหมาย ในการสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์และพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยรูปแบบแผนงานของเป้าหมายดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead Program) ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่  ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สูงในสาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้  และแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในสาขาเป้าหมาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews